آخرین اخبار مدارس


27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

24 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

09 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

اوا صابری

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

اوا صابری

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

ستايش كريم زاده

1381/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هديه صائب

1384/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين جاشوئي

1382/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال نيك ذات

1384/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارشيا گلستان

1382/02/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

مائده زارعي

1380/02/08