آخرین اخبار مدارس


15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

24 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

هستی ابراهیمی

مسابقه: طراحی با زغال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنیا پناهنده

مسابقه: عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناهیتا بهرامیان

مسابقه: آبرنگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا نکیسا

مسابقه: رنگ و روغن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیرا خالدی

مسابقه: طراحی با زغال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی میگلی

مسابقه: گواش

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

اوا صابری

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی میگلی

مسابقه: گواش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صوفیا گوهردوست

مسابقه: گواش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا ترک

مسابقه: پاستل گچی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنیتا کازرونی

مسابقه: آبرنگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حمودی

مسابقه: ایفای نقش زبان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه آبپخش سما

اميرحسين حسين پور

1383/03/26

دبستان پسرانه سما

امرتات ماهيني

1386/03/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساغر روان خوش

1382/03/24

دبستان دخترانه سما

مائده توام

1387/03/24

دبستان پسرانه سما

محمد اسلاميان

1386/03/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي بندرگهي

1382/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مجتبي سليمان پور

1384/03/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل حسيني

1382/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبين تل قندي

1384/03/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

فاطمه مبين زاده

1381/03/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا خسروي

1384/03/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل پاكبازمطلق

1382/03/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبين دشتي

1383/03/24