آخرین اخبار مدارس


15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

24 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل ابراهيمي

1382/09/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

مينا چعبي

1379/09/19

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

فاطمه فقيه

1380/09/16

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستايش زنگنه زاده

1382/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمدرضا حسيني

1383/09/16

دبستان پسرانه سما

اميرعلي رضازاده

1388/09/16

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صديقه راه پيما

1383/09/16