آخرین اخبار مدارس


21 مهردبستان دخترانه 1

20 مهردبستان دخترانه 1

17 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

17 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

17 مهردبیرستان دوره اول پسرانه

17 مهردبستان پسرانه

17 مهردبستان پسرانه

17 مهردبستان پسرانه

16 مهردبستان دخترانه 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه2

دبستان دخترانه2

دبستان دخترانه2

دبستان دخترانه2

دبستان دخترانه 1

دبستان دخترانه 1

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه 1

فاطمه دختر امام حسن(ع) مادر امام بااقر(ع)

سید محمدمهاجرانی

داستان های مذهبی

دبستان دخترانه 1

فرهنگنامه مفید

رضا شیرازی-حسین صالح

ااطلاعات عمومی

دبستان دخترانه 1

بچه هایی کنجکاو مصرباستان را هدایت می کردند

فیلیپ استیل

پرسش ها و پاسخ ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه 1

سکوت

سوزان کین

درون گرایی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 1

قورباغه را قورت بده

برایان تریسی

مدیریت امروز و فردا

دبیرستان دوره اول دخترانه

شفای زندگی

لوئیز ال.هی

خودسازی

دبیرستان دوره اول دخترانه

چهار اثر

فلورانس اسکاول شین

موفقیت

دبیرستان دوره دوم دخترانه 1

کتاب راز

راندا برن

رشد شخصی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 1

قدرت فکر

ژوزف مورفی

نیروی شگرف تلقین

دبیرستان دوره دوم دخترانه 1

چهار اثر از فلورانس

فلورانس اسکاول شین

رشد شخصی

دبستان دخترانه 1

سفردور و دراز

مژگان شیخی

داستان

دبستان دخترانه2

ریاضی بازی

علی مهری

آموزش ریاضی مطابق کت

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)