آخرین اخبار مدارس


15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

15 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

24 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه رستم جبری

مسابقه: ایفای نقش زبان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنیتا کازرونی

مسابقه: آبرنگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

نگین کاردان

مسابقه: پاستیل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نجمه سرتلی

مسابقه: طراحی با مداد

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا ترک

مسابقه: پاستل گچی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صوفیا گوهردوست

مسابقه: گواش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناهیتا بهرامیان

مسابقه: آبرنگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی میگلی

مسابقه: گواش

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا زنده بودی

مسابقه: عکاسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زهرا ترک

مسابقه: پاستل گچی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

پریا دم شناس

مسابقه: طراحی با زغال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هدیه دهقان

مسابقه: داستان

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

پارميدا كاسب زاده

1381/05/24

دبیرستان دوره اول سما عالی شهر

نرجس غلامي

1384/05/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين سهرابي

1383/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل يحيائي

1384/05/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا محمدي

1383/05/26

دبیرستان دوره اول سما عالی شهر

آهو عبدالشيخي

1384/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه آبپخش سما

علي اقتداري

1383/05/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

فاطمه سيامر

1380/05/27

دبیرستان دوره اول سما عالی شهر

مائده رحيمي

1384/05/26

دبستان پسرانه سما

ماني كامياب

1387/05/23

دبیرستان دوره اول سما عالی شهر

فاطمه زنده بودي

1384/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا محسني

1382/05/23