مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب119830

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب14347

کارمندان فعال

مدرسه خوب788

مدارس فعال

مدرسه خوب177

شهرهای فعال