آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نجمه سرتلی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه مظفری

مسابقه: آبرنگ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه دشتی نژاد

مسابقه: آبرنگ

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کیارش بوذر جمهیری

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حدیثه غلامی

مسابقه: شنا

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اختر شناس

مسابقه: شکسته نستعلیق

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سیده سحر هاشمی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی میگلی

مسابقه: گواش

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حدیثه غلامی

مسابقه: شنا

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمیرا خالدی

مسابقه: طراحی زغال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اختر شناس

مسابقه: شکسته نستعلیق

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عسل بنچاری

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

فاطمه سيامر

1380/05/27

دبستان پسرانه سما

اميرحسين آزاد

1389/05/23

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حياوي

1385/05/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رضائي فومني

1383/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرديس نجاتي بوشهري

1381/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين رنجبربوشهري

1381/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين سهرابي

1383/05/27

دبستان پسرانه سما

ماني كامياب

1387/05/23