آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

کیارش بوذر جمهیری

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین پور محمد

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا صاف

1380/12/06

دبستان پسرانه سما

اميرعباس امين صالحي

1387/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده طناز رسائي فر

1380/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديس افكارآزاد

1382/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل تاب

1382/12/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل روشناس

1385/12/02

دبستان دخترانه سما

آدرينا نيرو

1384/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بيژن بنه

1381/12/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

هلياسادات علم بلادي

1377/12/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ايلناز جاهدين محمدي

1382/12/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستايش تشكري

1381/12/03

دبستان پسرانه سما

ماهان علي زاده

1387/12/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل حسيني

1380/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين كياني

1382/12/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

فرنوش زارعي

1378/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي ماهيني

1381/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

سيده مرضيه هاشمي

1379/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

فرنوش زارعي

1378/12/05