آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

پگاه مقدس

1378/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا وحيدي

1382/11/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه رستم جبري

1382/11/07

دبستان دخترانه سما

محدثه جعفري

1383/11/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيانا عبدي زاده

1382/11/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

مرجان دالكي

1377/11/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا بهنام نيا

1381/11/06

دبستان دخترانه سما

مليكا دشتي

1384/11/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

يلدا ده پويه

1382/11/05

دبستان پسرانه سما

اميرحسين ايازي

1383/11/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 1

پرستو فقيه

1379/11/08

دبستان دخترانه سما

ترنم سيفي بوشهري

1384/11/04